Make your own free website on Tripod.com

Dapatkan jurujual apabila gaji pokonya adalah RM 800.00. Elaun tambahan akan diberi berdasarkan jumlah jualan seperti ditunjukkan dijadual di bawah:

 

JUALAN            KOMISYEN

*<100                          5%

*101-2000            10%

*2001-4000            15%

*>4000                        25%

 

 

identification.

Program-id. gaji.

Author. Ahmad Syarifuddin bin Mohd. Salleh. 9805DKL0532E

Installation.TM 0063.

Date-written. 15 june 1999

Remaks.  Aturcara ini untuk latihan aoalan nombor 1:

 

Data division.

Working storage section.

77 jumlah            pic 9(4) value 0.

77 bil-jurujual            pic 9(4) value 0.

78 gaji-pokok  value 800.00.

 

01 ws-input.

            02 nama pic x (20).

            02 jualan pic 9(5)v99.

            02 pendapatan-rm pic 9(4)v99.

            02 flag pic x.

            02 komisyen pic 9(3)v99.

            02 bil-jurujual pic 9(4)v99.

 

01 ws-output.

            02 pendapatan-rm-0 pic 9(4).99.

            02 bil-jurujual-0 pic 9(4).99.

 

Procedure division.

00-kawal.

            Perform 10-set-nilai-awal.

            Perform 20-baca-input.

            Perform 30-proses until flag=“T”.

            Perform 40-ringkasan.

Stop run.

 

10-set-nilai-awal.

            Move 0 to bil-jurujual.

            Move “Y” to flag.

 

20-baca-input.

            Display “Masukkan data jurujual:”

            Display “Nama pekerja”

            Accept nama

            Display “Jumlah jualan”

            Accept jualan

 

30-proses.

            Perform 50-semak

            Perform 60-kira

            Perform 70-tambah

            Perform 80-pamer

            Display “Ada  data lagi? (Ya/Tidak):”

                        If flag :”Y”

                        Perform 20-baca-input

End if.

 

50-semak.

            If jualan < 100

                        Move 0.5 to komisyen

            Else if jualan < 2000

                        Move 0.10 to komisyen

            Else if jualan < 4000

                        Move 0.15 to komisyen

            Else

                        Move 0.25 to komisyen

 

60-kira.

            Devide gaji-pokok by komisen giving pendapatan.

 

70-tambah.

            Add 1 to bil-jurujual.

 

80-pamer.

            Move pendapatan to pendapatan-rm-0.

            Display “Nama jurujual:”.nama

            Display “Pendapatan bersih-RM:’ pendapatan-rm-0.

 

40-rinkasan.

            Move bil-jurujual to bil-jurujual-0

            Display “Jumlah jurujual dimasukkan:”. Bil-jurujual-0.

 

 

 

 

Dapatkan jurujual apabila gaji pokonya adalah RM 800.00. Elaun tambahan akan diberi berdasarkan jumlah jualan seperti ditunjukkan dijadual di bawah:

 

JUALAN            KOMISYEN

*<100                          5%

*101-2000            10%

*2001-4000            15%

*>4000                        25%

 

 

identification.

Program-id. gaji.

Author. Syarifuddin bin Mohd. Salleh. 9805DKL0532E.

Installation. TM 0063.

Date-written. 15 june 1999.

Remaks.  Aturcara ini sebagai latihan untuk soalan 1.

 

Data division.

Working storage section.

 

01 ws-input.

            02 nama pic x (20).

            02 jualan pic 9(5)v99.

            02 gaji-pokok pic 9(4)v99.

            02 pendapatan-rm pic 9(4)v99.

            02 jumlah pic 9(4)v99.

            02 flag pic x.

            02 komisyen pic 9(3)v99.

            02 bil-jurujual pic 9(4)v99.

 

01 ws-output.

            02 pendapatan-rm-0 pic 9(4).99.

            02 bil-jurujual-0 pic 9(4).99

 

Procedure division.

00-kawal.

            Perform 10-set-nilai-awal.

            Perform 20-baca-input.

            Perform 30-proses until flag=“T”.

            Perform 40-ringkasan.

Stop run.

 

10-set-nilai-awal.

            Move 0 to bil-jurujual.

            Move “Y” to flag.

 

20-baca-input.

            Display “Masukkan data jurujual:”

            Display “Nama pekerja”

            Accept nama

            display “Gaji pokok”

            display gaji-pokok

            Display “Jumlah jualan”

            Accept jualan

 

30-proses.

            Perform 50-semak.

            Perform 60-kira.

            Perform 70-tambah.

            Perform 80-pamer.

            Display “Ada  data lagi? (Ya/Tidak):”

                        If flag :”Y”

                        Perform 20-baca-input

End if.

 

50-semak.

            If jualan < 100

                        Move 0.5 to komisyen

            Else if jualan < 2000

                        Move 0.10 to komisyen

            Else if jualan < 4000

                        Move 0.15 to komisyen

            Else

                        Move 0.25 to komisyen

 

60-kira.

            Devide gaji-pokok by komisen giving pendapatan.

 

70-tambah.

            Add 1 to bil-jurujual.

 

80-pamer.

            Move pendapatan to pendapatan-rm-0.

            move komisyen to komisyen.

            Display “Nama jurujual:”.nama

            Display “Pendapatan bersih-RM:’ pendapatan-rm-0.

            display “Komisyen: “ komisyen

 

40-rinkasan.

            Move bil-jurujual to bil-jurujual-0

            Display “bilangan jurujual ialah :”. Bil-jurujual-0.

 

 

Soalan 2

Sediakan aturcara cobol bagi memasukkan nama dan markah pelajar, tentukan gred berdasarkan jadual di bawah. Di akhir larian dapatkan purata markah dan bilangan bagi keseluruhanpelajar yang dimasukkan

 

 

identification.

Program-id. Markah Pelajar.

Author. Syarifuddin Bin mohd. Salleh: 9805DKL0532E.

Installation. TM 0063.

Date-written. 15 june 1999.

Remaks.             Aturcara ini untuk laihan nombor 2.

 

Data division.

Working storage section.

                                               

01 ws-input

            03 nama    pic x (20).

            03 markah pic 9(3).

            03 jum-markah pic 9(3).

            03 purata pic 99v99.

            03 jantina pic x.

            03 gred pic x.

            03 flag pic x.

            03 bil-pelajar pic 9(3)v99

 

01 ws-out.

            03 bil-pelajar-0             pic zz9.

            03 purata -0             pic z9.99.

 

Procedure division.

00 kawal.

            Perform 10-set-nilai-awal.

            Perform 20-baca-input.

            Perform 30-proses until flag = “T”.

            perform 40-purata

            Perform 50-ringkas.

Stop run.

 

10-set-nilai-awal.

            move 0 to bil-pelajar.

            move 0 to purata.

            Move “Y” to flag.

            move 0 to markah.

                                               

20-baca-input.

            Display “Masukkan data untuk kursus TM 0063: ”

            Display “nama:”

            Accept nama

            Display “jantina (L/P:”

            Accept jantina

            Display “markah:”

            Accept markah

 

30-proses.

            Perform 31-semak.

            perform 32-jum-bilangan

            Perform 33-pamer.

            Display “ada data lagi? (ya/tidak):”

                        If  flag: “Y”

                        Perform 20-baca-input

End if.

 

31-semak.

            If markah < 40

                        Move “E” to gred

            Else if markah < 50

                        Move “D” to gred

            Else if markah < 70

                        Move “C” to gred

            Else if markah < 80

                        Move “B” to gred

            Else

                        Move “A” to gred

 

 

32-jum-bilangan.

add markah to jum-markah.

Add 1 to bil-pelajar.

 

33-pamer.

            Move markah to markah

            Display “Nama:”. nama

            Display “jantina:” jantina

            Display “Markah:” markah

            Display “gred :” gred

           

           

40-purata.

            devide jum-markah by bil-pelajar to purata.

 

50-ringkas.

Move bil-pelajar to bil-pelajar-0.

Move purata to purata-0.

Display “Bilangan pelajar:” bil-pelajar-0.

Display “Purata markah:” purata-0

 

 

 

 

Soalan 2

Sediakan aturcara cobol bagi memasukkan nama dan markah pelajar, tentukan gred berdasarkan jadual di bawah. Di akhir larian dapatkan purata markah dan bilangan bagi keseluruhan pelajar yang dimasukkan

 

 

 

identification.

Program-id. Markah Pelajar.

Author. Syarifuddin Bin mohd. Salleh: 9805DKL0532E.

Installation. TM 0063.

Date-written. 15 june 1999.

Remaks.             Aturcara ini untuk latihan nombor 2.

 

Data division.

Working storage section.

 

01 ws-input

            03 nama    pic x (20).

            03 markah pic 9(3).

            03 markah1 pic 9(3).

            03 markah2 pic 9(3).

            03 jumlah1 pic 9(3)v99.

            03 purata1 pic 9(3)v99.

            03 gred pic x.

            03 flag pic x.

            03 bil-pelajar pic 9(3)v99.

 

01 ws-out.

            03 bil-pelajar-0 pic zz9(3).99.

            03 purata -0 pic z(4).99.

            03 purata1-0 pic z(4).99.

 

Procedure division.

00 kawal.

            Perform 10-set-nilai-awal.

            Perform 20-baca-input.

            Perform 30-proses until flag = “T”.

            perform 40-purata.

            Perform 50-ringkas.

Stop run.

 

10-set-nilai-awal.

            move 0 to bil-pelajar.

            move 0 to jumlah

            Move “Y” to flag.

 

20-baca-input.

            Display “Masukkan maklumat berikut”

            Display “nama:”

            Accept nama

            Display “markah(1):”

            Accept markah

            display “markah(2): “

            accept markah2

 

30-proses.

            Perform 31-semak1.

            perform 32-semak2.

            Perform 33-jum-bilangan.

            Perform 34-pamer.

            Display “ada data lagi? (ya/tidak):”

                        If  flag: “Y”

                        Perform 20-baca-input

End if.

 

31-semak1.

            move markah1 to semak

            move markah1 to markah

            move markah2 to semak

            move markah2 to markah

            If markah < 40

                        Move “E” to gred

            Else if markah < 50

                        Move “D” to gred

            Else if markah < 70

                        Move “C” to gred

            Else if markah < 80

                        Move “B” to gred

            Else

                        Move “A” to gred

 

 

33-jum-bilangan.

            add markah, markah2 giving jumlah1.

            compute purata1=(markah1+markah2)/2.

            Add 1 to bil-pelajar.

 

 

34-pamer.

            move markah1 to markah1

            move markah2 to markah2

            move jumlah1to jumlah 1

            move purata1 to purata1

            Display “Nama:”. nama

            Display “Markah(1):” markah1

            Display “gred :” gred

            Display “Markah(2):” markah2

            Display “gred :” gred

            display  “jumlah:” jumlah1

            display “purata:” purata1-0

 

40-purata.

            Devide purata1 by bil-pelajar to purata.

 

50-ringkas.

Move bil-pelajar to bil-pelajar-0.

Move purata to purata-0.

Display “Bilangan pelajar:” bil-pelajar-0.

Display “Purata markah:” purata